دبستان هوشمند همکلاسی Hamkelasi Smart Schoolمدرسه هوشمند ( smart school) درواقع مرحله برتری در کاربری فناوری اطلاعات در نظام آموزش کشور است.

مدرسه ای است که مدیریت و کنترل آن مبتنی بر فناوری شبکه و رابانه است و محتوای بیشتر درس های آن الکترونیکی است، و نظام ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند ( الکترونیکی ) است ...