دبستان هوشمند همکلاسی Hamkelasi Smart School

نقاشی برتر استان

نقاشی با کامپیوتر دانش آموز دبستان همکلاسی در بین دوستانش جایزه اول را دریافت کرد.